Banner

 

Gratulujemy zakupu świetlówek LED G4+ firmy Valtavalo!

Opisana poniżej gwarancja obowiązuje wyłącznie dla świetlówek LED G4+ firmy Valtavalo. Valtavalo Ltd. udziela jej nabywcy w miejsce lokalnych partnerów dystrybucyjnych.
Świetlówka LED G4+ firmy Valtavalo, jeżeli zostanie zamontowana zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, jest domyślnie objęta pięcioletnią gwarancją z tytułu wad materiałowych i wykonania produktu.
Okres gwarancji może zostać przedłużony do siedmiu (7) lat po zarejestrowaniu produktów na stronie www.scanled/rejestracja . Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu.
7 lat gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w sytuacji, gdy wada powstała w okresie gwarancyjnym, w całości lub w istotnej części wskutek wadliwej produkcji, wadliwych części bądź wadliwego wykonania.
Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu producenta i jest użytkowany w warunkach eksploatacji i otoczenia przewidzianych w specyfikacjach produktowych świetlówek LED Valtavalo.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku utraty lub uszkodzenia produktu powstałych na skutek: zaniedbania; nadużycia; użycia niezgodnie z przeznaczeniem; niewłaściwego posługiwania się urządzeniem; nieodpowiedniego montażu, przechowywania lub utrzymania; uszkodzenia w wyniku pożaru lub zdarzeń losowych; wandalizmu; niepokojów społecznych; przepięcia elektrycznego; nieodpowiedniego zasilania; wahań napięcia prądu elektrycznego lub zamontowania w środowisku wywołującym korozję. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli produkt nie jest używany do celów, dla których został przeznaczony.
Sprzedawca ustali według własnego uznania czy produkt jest wadliwy, z uwzględnieniem ogólnej sprawności produktu.
Jeśli produkt nie działa zgodnie z niniejszą gwarancją, wadliwy produkt podlega naprawie lub wymianie, według uznania Valtavalo. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności, kosztów lub wydatków związanych z demontażem lub ponownym montażem, ani też kosztów robocizny związanych z naprawą lub wymianą produktu.
Valtavalo zastrzega sobie prawo do wykorzystania nowych, regenerowanych, odnowionych, naprawionych lub przetworzonych produktów bądź części w procesie naprawy lub wymiany gwarancyjnej. Takie produkty i części będą porównywalne pod względem funkcjonalności i wydajności do oryginalnego produktu lub części, co sprzedawca określi według własnego uznania, i objęte będą one gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego.
Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać i kierować do lokalnego dystrybutora w ciągu 30 dni od daty wykrycia wady. Do roszczenia gwarancyjnego należy dołączyć dowód zakupu, np. fakturę.
Gwarancja i środki ochrony zawarte w warunkach ograniczonej gwarancji są jedynymi gwarancjami udzielanymi przez Valtavalo w odniesieniu do produktów i zastępują wszelkie inne gwarancje.
Niniejsze warunki określają całość odpowiedzialności i zobowiązań Valtavalo wobec nabywcy oraz stanowią wyłączny środek przysługujący nabywcy w związku z wadliwymi lub niezgodnymi produktami dostarczonymi klientowi przez Valtavalo lub lokalnego sprzedawcę.
Żadnemu pośrednikowi, dystrybutorowi lub sprzedawcy nie przysługuje prawo do zmiany lub rozszerzenia warunków gwarancji w imieniu Valtavalo Ltd.
W razie potrzeby, Valtavalo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej gwarancji. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji będą obowiązywać dla wszystkich zamówień złożonych u sprzedawcy w dacie lub po dacie wejścia w życie takiej zmienionej gwarancji.
Warunki gwarancji w formacie PDF można pobrać tutaj